Интернет страница www.tuzar.bg е среда за осъществяване на електронна търговия със стоки. Настоящите Общи Условия (ОУ) регламентират реда и условията за използване на интернет страницата. Същите са приети на 01.09.2021г. и се публикуват на уебсайта на същата дата. Всяка промяна в ОУ се публикува на yебсайта в деня на приемането й и е в сила от датата на публикуване.

1. ДЕФИНИЦИИ

1.1. В настоящите ОУ използваните понятия имат следното значение:
www.tuzar.bg – интернет портал, чрез който се предоставят услугите, описани в раздел 2;
УЕБСАЙТ – интернет страница www.tuzar.bg;
ДРУЖЕСТВОТО – „ГУЛИАТ ГРУП” ЕООД, ЕИК 202950206, седалище с. Победа ул.13 номер 12, представлявано от Десислава Нацева;
ПОТРЕБИТЕЛ – всяко местно и/или чуждестранно пълнолетно физическо и/или юридическо лице, което използва уебсайта;
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА – виртуално обособено място, съдържащо информация за стоки (вид, брой, цена), които потребителят сам е обозначил за закупуване;
ПОРЪЧКА – изявление от страна на потребител, направено чрез уебсайта, с изпращането на което потребителят заявява желанието си да сключи договор за продажба от разстояние с Дружеството;

2. УСЛУГИ

Дружеството предлага следните услуги на потребителите:
2.1. Закупуване на стоки, обявени в Уебсайта;
2.1.1. Всички стоки са обявени на уебсайта с посочване на вид, описание и единична цена. Дружеството си запазва правото да посочва, че определени стоки се продават в пакет/кашон/стек или друга форма, непозволяваща продажба на единични бройки. Дружеството си запазва правото да посочва по-дълъг срок за доставка в случай, че дадени стоки не се намират в наличност в склад на дружеството или за осигуряването им е необходимо допълнително транспортно време;
2.1.2. Цените на отделните стоки са единични или за всички стоки в пакет/кашон/стек, ако същите не могат да бъдат продавани на единични бройки. Всички цени са с включен ДДС, в български лева. Цените, обявени на сайта, са валидни до изчерпване на количествата;
2.1.3. Стойността на доставката не е включена в посочената цена;
2.1.4. Дружеството запазва правото си да променя цените на предлаганите в уебсайта стоки без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Всеки потребител се задължава да заплати цената, актуална по време на сключване на сделката, съгласно настоящите ОУ;

3. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ПО ПРОДАЖБА. ЗАПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА

3.1. Отделяйки стоки за закупуване, потребителят получава информация в своята Потребителска кошница относно:
– единичните цени на избраните стоки съобразно техния вид, количество и обявена в уебсайта цена;
– обща стойност на направената поръчка;
3.2. Потребителят избира начина на плащане на направената поръчка между:
– наложен платеж – заплащане на стойността на стоките на куриера при получаване;
3.3. Стоки, поставени в потребителска кошница, могат да бъдат коригирани от съответния потребител до момента, в който поръчката бъде изпратена за обработване към дружеството чрез бутона „ПОРЪЧАЙ”. След изпращане на поръчката се счита, че потребителят е обвързан от същата. С изпращане на поръчката потребителят изразява съгласие относно:
– вид и количество от съответните стоки, предмет на продажбата;
– стойност на поръчката;
– адрес за доставка и начин на плащане;
– сключването на договора от разстояние при условията на поръчката и настоящите ОУ;
3.4. Всички допълнителни разходи за доставка, съхранение, връщане на стоките, в случай че е посочен грешен адрес, са изцяло за сметка на потребителя.
3.5. След получаване на поръчката, дружеството потвърждава възможността да изпълни същата чрез изпращане електронно съобщение, електронно писмо или телефонно обаждане, от който момент договорът се счита сключен. В случай че дружеството не може да изпълни поръчката поради това, че не разполага със съответните стоки, дружеството уведомява потребителя в срок от 3 работни дни от датата на получаване на поръчката. В този случай дружеството възстановява на потребителя платената от него сума, ако е извършено плащане, освен ако потребителят не е заявил замяна с други стоки. Дружеството не отговаря за вреди от неизпълнена заявка поради изчерпване на стоките в наличност.
3.6. Дружеството има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена като тези в поръчката, в който случай уведомява изрично потребителя за упражняването на това свое право.

4. ГАРАНЦИИ, СИГУРНОСТ И НАДЕЖДНОСТ

4.1. Дружеството гарантира правото на всеки потребител, закупил стока от дружеството, в 14 дневен срок от датата на получаване да върне същата при следните условия:
– няма физическа повреди върху стоката;
– стоката е с опаковката и в състоянието, в които е доставена;
– заедно със стоката бъдат върнати и документите, с които е била доставена – гаранционна карта, фактура, сертификат и други в зависимост от стоката;
4.2. Потребителят уведомява дружеството за отказа си от сключения договор чрез електронно писмо на адрес: office@tuzar.bg. Потребителят изпраща за своя сметка стоката до офис на куриерска фирма в деня на уведомяването, но не по-късно от срока за отказ по т.4.1. от ОУ, ако няма друга договорка с дружеството.
4.3. При спазване на условията по т.4.1. и т.4.2. от ОУ, дружеството гарантира възстановяването на заплатената сума на потребителя в срок от 5 работни дни от датата, на която стоката е получена обратно от дружеството. Дружеството не дължи възстановяване на суми, нито поемане на транспортни разходи, ако някое от условията за упражняване правото на отказ от сключения договор не е изпълнено.
4.4. Дружеството поддържа уебсайта с необходимата грижа, така че да гарантира надеждност и сигурност на предоставяните услуги. Възможно е достъпът до уебсайта да бъде временно ограничен с оглед на причини, свързани с поддръжката на хардуерното и софтуерното оборудване, технически дефекти извън контрола на дружеството, при форсмажорни обстоятелства и други подобни причини. Дружеството не носи отговорност за загуба на информация, недоставени съобщения и други в подобни случаи.
4.5. Потребителите предоставят данни доброволно и носят отговорност за тяхната вярност и коректност при създаване поръчка или други действия, свързани с използването на уебсайта. Преди потвърждаване и изпращане на съответната информация към дружеството, потребителят проверява същата. Евентуални вреди във връзка с предоставянето на невярна информация от страна на потребителя (напр. допълнителни транспортни разходи при неверен адрес и други) са за сметка на потребителя. Посочването на непълни или неверени данни в поръчка, което прави невъзможно изпълнението й, я правят невалидна и тя не обвързва дружеството.
4.6. Дружеството е регистрирано като администратор на лични данни съгласно закона за защита на личните данни и има право да използва личната информация, доколкото такава му се предоставя от потребителите, в съответствие с разпоредбите на българското законодателство. Дружеството полага дължимата грижа за защита на личните данни на потребителите.
4.7. В случай на установено нарушаване на разпоредбите на настоящите общи условия, дружеството има право да предприеме едно или няколко от следните действия:
– Да ограничава правото на достъп до уебсайта на потребители, които са дали некоректна информация/данни;
– Да предприема други допустими от закона действия, по своя преценка;
4.8. За избягване на всякакво съмнение, дружеството може да упражни правото си по т.4.7. от ОУ и в случай, че действията на потребителите имат или биха могли да имат за последица застрашаване на работата на уебсайта, нарушаване на права и законни интереси на трети лица.
4.9. Уебсайтът съдържа препратки към други уебсайтове, за съдържанието на които дружеството не носи отговорност.
4.10. Спрямо настоящите ОУ се прилага действащото законодателство на Република България и всякакви спорове във връзка със същите ще бъдат отнасяни към Арбитражния съд към Българската Търговско-промишлена палата, освен ако ГПК не предвижда възможност за провеждане на заповедни производства.